Statut

STATUT

Środkowopomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego


Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter pracy.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ŚRODKOWOMOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO w skrócie ŚOZMWiNW, zwane dalej „Związkiem".
 2. Jest członkiem zwyczajnym POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO i NARCIARSTWA WODNEGO (PZMW i NW)

§ 2

Terenem działania Związku jest geograficzny obszar środkowego wybrzeża, a siedzibą władz miasto Słupsk.

§ 3

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Cele, programy działania i struktury ogranizacyjne oraz akty wewnętrzne określające działalność Związku należą do kompetencji PZMW i NW

§ 4

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Związek jest organizacją masową i opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudnić pracowników.

§ 6

Związek działa zgodnie z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o kulturze fizycznej, statutem PZMWiNW oraz niniejszym statutem.

Rozdział II Cele i środki działania.

§ 7

Celem Związku jest:

 1. Rozwój i popularyzacja sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego oraz rekreacji.
 2. Organizowanie zawodów oraz imprez w zakresie sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i rekreacji.
 3. Organizowanie szkoleń, przeprowadzanie egzaminów oraz nadawanie patentów i licencji uprawniających do sportowego lub rekreacyjnego uprawiania motorowodniactwa i narciarstwa wodnego w tym także licencji sędziowskich i instruktorskich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzania zainteresowań problemami gospodarki wodnej, śródlądowej i morskiej.
 5. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje rządowe i społeczne.
 6. Umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorów społecznych w zakresie i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

§ 8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. Zrzeszanie Klubów Sportowych i Sportowych Spółek Akcyjnych oraz innych organizacji lub przedsiębiorstw działających w zakresie sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego jak również rekreacji.
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, instytucjami społecznymi w zakresie działalności Związku.
 3. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz kontroli przestrzegania przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i rekreacji.
 4. Kontakty sportowe i turystyczne z odpowiednimi organizacjami sportowymi i turystycznymi za granicą.
 5. Przestrzeganie bezpieczeństwa żeglugi w porozumieniu z odpowiednimi władzami i organizacjami w RP.
 6. Organizowanie doszkalania trenerów, instruktorów i sędziów, opracowywanie instrukcji i programów szkoleniowych.
 7. Wyszukiwanie sponsorów lub uzyskiwanie dotacji.
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Prowadzenie innej działalności, w tym działalności gospodarczej, na podstawie odpowiednich zezwoleń wydanych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej.
 10. Ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzętu pływającego oraz wydawanie orzeczeń technicznych, zgodnie z istniejącymi przepisami w tym zakresie.
 11. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działalności w zakresie szkolenia w sportach motorowodnych oraz organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla młodzieży zainteresowanej sportami motorowodnymi i wodniactwem.

Rozdział III Członkowie Związku

§9

 1. Członkowie Związku dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku są:
  1. Kluby Sportowe,
  2. Sportowe Spółki Akcyjne,
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe,
  4. inne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju sportu motorowodnego,narciarstwa wodnego i rekreacji z terenu ŚOZMWiNW.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które uznają cele Związku oraz zadeklarują opłacanie składki lub innych świadczeń ustalonych przez Zarząd Związku. Członek wspierający- osoba prawna działa w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Okręgowego osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

§ 1O

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Uczestnictwa we wszelkich formach działalności prowadzonych przez Związek,
 2. Czynnego i biernego wyboru do władz Związku, poprzez swoich delegatów.
 3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku.
 4. Brania udziału w kierowaniu interesującymi go dziedzinami działania Związku.
 5. Korzystania ze świadczeń, opieki oraz pomocy wynikających ze statutu i działalności Związku.
 6. Wybierania delegatów na Walne Zebranie.
 7. Organizowania motorowodnych imprez sportowych i turystycznych, krajowych i międzynarodowych oraz szkolenia motorowodnego na zasadach określonych przez Zarząd Główny.
 8. Używanie odznak i symboli Związku.

§ 11

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

 1. Brania czynnego udziału w realizacji celów Związku.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Związku oraz obowiązujących przepisów.
 3. Propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej.
 4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich.

§ 12

Członek wspierający ma prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem § 10 pkt.2 i 6.Ponadto ma prawo żądania wyjaśnień odnośnie wykorzystania przez Związek przekazanych świadczeń oraz brania udziału w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym.

§ 13

Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku, ma prawo korzystać ze świadczeń Związku w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd Główny, przysługuje mu bierne prawo wyborcze oraz prawo używania odznaki i symboli Związku. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej.

§ 14

Członkostwo Związku ustaje w przypadku:

 1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.
 3. Wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Związku -decyzję w tym względzie podejmuje Komisja Dyscyplinarna.
 4. Rozwiązania klubu, spółki lub stowarzyszenia.

Rozdział IVWładze Związku

§ 15

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zebranie Delegatów.
  2. Zarząd Związku.
  3. Komisja Rewizyjna Związku.
  4. Komisja Dyscyplinarna Związku.
 2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 16

W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom Związku przysługuje prawo dokoptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili. Liczba członków dokoptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 17

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Delegatów zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Związku raz na 4 lata.

§ 18

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd powiadamia delegatów nie póżniej niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej delegatów w pierwszym terminie lub bez względu na ilość delegatów w drugim terminie.

§ 20

 1. Walne Zebranie Delegatów nadzwyczajne może być zwołane:
  1. Na żądanie Zarządu Głównego PZMWiNW.
  2. Z inicjatywy Zarządu Związku.
  3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku.
  4. Na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. Walne Zebranie Delegatów nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 3. W Walnym Zebraniu Delegatów nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatnie Walne Zebranie Delegatów zwyczajne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Związku należy:

 1. Uchwalenie kierunków i programu Zwiazku.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku.
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej Związku.
 5. Uchwalenie statutu lub jego zmian.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku.
 7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku.
 8. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie.

§ 22

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym- delegaci członków według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Związku
 2. Z głosem doradczym- członkowie wspierający, członkowie władz Związku, jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.
 3. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów zachowują mandat na okres trwania kadencji.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 23

Prawo zgłaszania kandydatów do władz Związku mają:

 1. Delegaci na Walne Zebranie.
 2. Ustępujace władze.

§ 24

 1. Zarząd Związku składa się z 5-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Związku.
 2. Sposób prowadzenia wyborów Zarządu określa każdorazowo Walne zebranie Delegatów.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Związku.
 2. Kierowanie całokształtem działalności ŚOZMWiNW zgodnie ze statutem Związku i statutem PZMWiNW.
 3. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
 4. Uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
 6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku.
 7. Przyjmowanie członków.
 8. Nadzorowanie i kontrola działalności członków Związku.
 9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
 10. Wydawanie regulaminów wewnętrznych.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

§ 26

Posiedzenie Zarządu Związku odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 27

Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu Związku oraz komisji określa regulamin wydany przez Zarząd Związku w oparciu o regulaminy Zarządu Głównego.

KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU

§ 28

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Środkowopomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 29

 1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz.
  2. Przedstawianie Zarządowi Związku protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
  3. Składanie dla walnego Zebrania Delegatów Związku sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie wniosków w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku
 2. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 3. Szczegółowy tryb i zakres działania komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin ustalony przez Główną komisję Rewizyjną PZMWiNM.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.

KOMISJA DYSCYPLINARNA ZWIĄZKU

§ 30

Komisja Dyscyplinarna Związku składa się z 3-5 osób, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.

§ 31

Komisja Dyscyplinarna Związku jest władzą powołaną do:

 1. Rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działania na szkodę Związku.
 2. Rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych między członkami Związku.

§ 32

Komisja Dyscyplinarna Związku rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

§ 33

Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

§ 34

Szczegółowy tryb postępowania oraz orzekane kary określi regulamin, przyjęty przez ZG, GKR i GSK.

§ 35

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Związku lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Rozdział VMajątek i fundusze Związku.

§ 36

 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i dotacje,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń,
  5. inne wpływy.

§ 37

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym prezesa i upoważnionego członka Zarządu.
 2. Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

Rozdział VIZmiana statutu, przekształcenie i rozwiązanie Związku

§ 38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o przekształceniu się lub rozwiązaniu się Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmiana, przekształcenie lub rozwiązanie Związku mogą być tylko przedmiotem obrad Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy te zostały umieszczone w porządku obrad.

§ 39

Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku:

 1. Wygaśnięcia członkostwa w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego.
 2. Podjęcia przez Walne Zebranie Delegatów uchwały o rozwiązaniu się Związku.

§ 40

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

Rozdział VIIPostanowienia końcowe.

§ 41

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uzyskuje osobowość prawną.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 601 406 474
e-mail: sekretariat@motorowodni.slupsk.pl